"Šaltinėlio" mokyklos renginiai

Ugdymo organizavimas mokykloje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

PATVIRTINTA
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V-47
 

IGNALINOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PAGRINDINIO, SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. TVARKA

1. Vaiką atlydintys asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
2. Tėvai (globėjai) į vidų neįleidžiami.
3. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos pirmuose aukštuose ugdomi vaikai priimamai per priešgaisrinius įėjimus. 
4. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos antruose  aukštuose ugdomi vaikai priimamai per pagrindinius įėjimus, laikantis sutarto priėmimo laiko.
5. Vidiškių skyriuje vaikai priimami per pagrindinį įėjimą, laikantis sutarto priėmimo laiko.
6. Didžiasalio skyriuje vaikai priimami per atskirus įėjimus.
7. Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Temperatūra matuojama grupės patalpoje ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo į įstaigą. Temperatūros duomenys užfiksuojami atskirame lape. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. 
8. Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant informuojami jo tėvai (globėjai). Jei vaikui pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.
9. Tėvams (globėjams)  rekomenduojama atvykti per 1 valandą.
10. Vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), tėvams (globėjams) rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija telefonu 1808 arba susisiekti su vaiko šeimos gydytoju dėl konsultacijos nuotoliniu būdu. Jeigu įstaigoje gauta informacija iš vaiko tėvų (globėjų) apie vaikui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai įstaiga informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC).
11. Ugdymas organizuojamas maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo. 
12. Vaikų, lankančių  nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla yra vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke.
13. Neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Pramogų salėje po kiekvienos grupės užsiėmimo patalpa išvėdinama, liesti paviršiai išdezinfekuojami (jungikliai, rankenos ir pan.). Patalpos išvalomos pasibaigus veikloms.
14. Ugdymo proceso dalis (esant palankioms oro sąlygoms) organizuojama lauke įstaigos teritorijoje išlaikant fizinį atstumą.
15. Visi darbuotojai dirba pagal direktoriaus patvirtintą grafiką.
16. Darbuotojai į darbą ateina per pagrindinį įėjimą, dėvėdami nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
17. Prie įėjimo dezinfekuojasi rankas, matuojasi temperatūrą, užrašo parodymus sąsiuvinyje ir pasirašo.
18. Darbuotojams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinami nuo darbo.
19. Darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija telefonu 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.
20. Su vaikais neturi turėti kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais (pvz., kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas  ir pan.).
21. Ribojamas skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas. Jei to padaryti neįmanoma, ribojamas kontakto laikas išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m. atstumu).
22. Darbuotojų sveikata nuolat stebima.
23. Ugdymo paslaugų teikimo vietoje sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo,rankšluosčiai).
24. Ugdymui reikalingus žaislus, priemones naudoja tas, kurias būtų galima valyti ar skalbti (draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų).
25. Patalynė, rankšluosčiai (jei naudojami ne vienkartiniai) keičiami juos sutepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę. Skalbiama įprastomis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūros vandenyje.
26. Ugdymo paslaugų teikimo patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, dažnai liečiami paviršiai jose, valomos ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. Kitos bendros patalpos (pavyzdžiui: laiptinės, koridoriai), taip pat dažnai liečiami paviršiai tose patalpose (turėklai, šviesos jungikliai, rankenos) valomos ne rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu būdu.
Ankstesni įrašai


Informacija mokinių tėvams dėl rugsėjo 1-osios.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena pagrindines Sveikatos apsaugos ministerijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendrai parengtas rekomendacijas Rugsėjo 1-osios šventei ir mokslo metams.

Rugpjūčio 26 d. „Šaltinėlio“ mokyklos kieme vaikai stebėjo Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ spektaklį „Kontis ir Tvarkius“. 
Kontis ir Tvarkius – du draugai, kurie padeda išmestiems žmonių daiktams gyventi toliau ir vėl jaustis laimingais. Kontis daiktus pažįsta geriau nei žmonės ir jis labai nori, kad žmonės nepirktų tiek daug daiktų ir jų neskriaustų. 
Vaikai susipažino, kaip rūšiuoti daiktus, kaip jų nemesti bet kur. Patys dalyvavo spektaklio eigoje.
Dėkojame organizatoriams – SĮ „Kompata“ už prasmingą ir pamokantį spektaklį.

Rugpjūčio 18 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje vyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas dėl pasirengimo naujiems mokslo metams, kuriame dalyvavo ir savivaldybės vadovai.
Pasitarime aptarti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimai dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, diskutuota dėl galimų šių sprendimų įgyvendinimo būdų užtikrinant saugų mokinių ugdymą rajono mokyklose.

 

Rugpjūčio 5 d. „Šaltinėlio'' mokykloje buvo atlikta prevencinė dezinfekcija nuo COVID-19 visose įstaigos patalpose. Informuojame, kad rugpjūčio 6 d. vaikučiai jau vėl gali lankyti darželį.
Visiems tėveliams (globėjams) dėkojam už supratingumą, kad radot galimybę ir dezinfekcijos dieną neatvedėt vaikučių į darželį. Didelis AČIŪ!