Ugdymas

Mokykla ugdymo procesą organizuoja vadovaudamasi Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-67 ir papildyta „Vaikų balsai „Šaltinėlio“ čiurlenime“ programa, patvirtinta 2011 m. rugpjūčio 31 d. Ignalinos mokyklos-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus įsakymu Nr. V-85.

Priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogai dirba pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“,  patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d., įsakymu Nr. V-779.

 Mokiniai, besimokantys pagal specialiąją ugdymosi poreikių ir socialinio ugdymo įgūdžių programą, ugdomi pagal sudarytą 2014-2015 mokslo metų ugdymo planą, patvirtintą Ignalinos „Šaltinėlio“ direktoriaus 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-30.

Mokykloje vykdomos švietimo programos: Ikimokyklinio ugdymo programa; Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, Pradinio ugdymo individualizuota programa, Pagrindinio ugdymo programa, Pagrindinio ugdymo individualizuota programa, Socialinių įgūdžių ugdymo programa.

Išduodami išsilavinimo pažymėjimai:

 • Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, kodas (1701);
 • Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, kodas (2701);
 • Mokymosi pasiekimų pažymėjimas, kodas (2055);
 • Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, kodas (3701).

Mokykloje pagal ugdymo turinį, vaikų poreikius veikia:

Bendrosios paskirties grupės:

 • ikimokyklinio ugdymo grupės;
 • priešmokyklinio ugdymo grupės.

Specialiųjų ugdymosi poreikių ir socialinių įgūdžių ugdymo klasės.

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikiai orientuoti į socialinį – emocinį – kultūrinį aspektą. Todėl ugdymas orientuojamas į vaiko saugumo patirtį, bendravimą, socialinį aktyvumą, saviraišką, emocijų raišką menu (muzika, daile, šokiu, vaidyba), taip pat į pažinimo poreikį, ugdant vaiko ekologinį supratingumą, gamtosauginę patirtį.  

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

Specialusis ugdymas

Specialusis ugdymas taikomas specialiųjų poreikių vaikams, kurių galimybės ugdytis yra ribotos dėl įgimtų ar įgytų  sutrikimų. Atsižvelgiant į sutrikimą ir jo laipsnį, vaikai ugdomi pagal bendrą amžiaus grupės programą, individualizuojant ugdymą, sudarant individualią ugdymo programą, tenkinančią bendravimo, pažinimo, motorikos, kalbos, savitarnos ugdymo(si) poreikį. Stengiamasi atliepti tėvų lūkesčius, palengvinti jų vaikų integraciją į visuomenę.  

Specialistai individualių veiklų metu lavina vaikų kalbą, skatina pažinimo procesų lavėjimą, normalizuoja raumenų tonusą, koreguoja laikyseną. Vaikai dalyvauja dailės, muzikos, kūno kultūros užsiėmimuose.

Mokykloje specialiųjų poreikių moksleiviams pagalbą teikia šie specialistai:

 • Specialioji pedagogė Aušra Černienė;
 • Logopedė Sigita Janutėnaitė;

Specialusis pedagogas

 • Nustato vaikų mokymosi sunkumus bei jų priežastis.
 • Veda individualius, pogrupinius, grupinius užsiėmimus.
 • Konsultuoja pedagogus, kurių klasėje yra vaikas, turintis mokymosi sunkumų, bei teikia jiems metodinę pagalbą.
 • Padeda vaikui, turinčiam mokymosi sunkumų, adaptuotis grupėje (klasėje), skatina jo bendravimą su kitais vaikais. .
 • Palaiko nuolatinį ryšį su Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro specialistais.

Logopedas

 • Tiria vaikų ir mokinių kalbą, nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus.
 • Sudaro kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas.
 • Taiso vaikų, lavinamųjų klasių  mokinių kalbos bei kalbėjimo trūkumus. 
 • Bendradarbiauja su pedagogais, kurių klasėse, grupėse  yra sutrikusios kalbos vaikų, mokinių.
 • Konsultuoja mokyklos vaikų ir mokinių tėvus.

Mokinių pavėžėjimas

 • Specialiųjų poreikių vaikų ir jaunuolių su kompleksine negalia vežiojimą organizuoja ugdymo įstaiga.
 • Specialiųjų poreikių vaikai ir jaunuoliai, lankantys savaitinę grupę, vežiojami mokyklos transportu (į įstaigą atvežami pirmadienį, į namus išvežiojami penktadienį).
 •  
Atnaujinta: 2019-08-09